SOCIAL
KONTAKT
ADRES
MENU
e-mail: info@wgore.eu telefon: +48 22 245 36 88
© 2016 Ścianka Wspinaczkowa Wgóre - all rights reserved
ul. Merliniego 2 02-511 Warszawa
1. Osoby przebywające na terenie ściany wspinaczkowej zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem przed wejściem na teren ściany i stosowania zasad w nim zawartych oraz przestrzegania poleceń pracowników ściany wspinaczkowej i Fun Parku DIGILOO (Obsługa). 2. Ścianą wspinaczkową zarządza DB&M Investments Sp. z o.o., KRS 0000413586, NIP: 5213628618. 3. Należy wspinać się w strojach i obuwiu sportowym. Zabronione jest wspinanie bez obuwia. 4. Osoby niepełnoletnie mogą wspinać się wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 5. Ponadto, osoby, które nie ukończyły 15 lat mogą się wspinać wyłącznie pod bezpośrednią opieką rodziców lub prawnych opiekunów lub instruktora podczas zorganizowanych zajęć. Osoby takie nie mogą samodzielnie asekurować. 6. Początkujący mają obowiązek zgłosić się do operatora ściany. Operator dokonuje przeszkolenia wstępnego w zakresie asekuracji górnej. 7. Dyżurni operatorzy (instruktorzy) odpowiadają za bezpieczeństwo na ścianie. Należy bezwzględnie stosować się do ich poleceń. 8. Uwagi i sugestie dotyczące pracy operatorów i instruktorów należy kierować do kierownika ściany, telefonicznie lub osobiście. 9. Obowiązuje absolutny zakaz wspinania oraz asekurowania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz spożywanie ich na terenie obiektu. 10. Wspinacze początkujący zobowiązani są ukończyć podstawowe szkolenie dotyczące asekuracji przeprowadzane przez operatora ściany lub pod jego bezpośrednią opieką. Szkolenie to jest bezpłatne. W przypadku osób początkujących, wspinaczka oraz asekuracja z użyciem lin możliwa jest dopiero po dopuszczeniu przez operatora. 11. Wszystkich nieumiejących asekurować oraz początkujących zapraszamy do udziału w indywidualnych lub grupowych szkoleniach organizowanych na ścianie. Informacje można uzyskać u obsługi. 12. Wspinanie z dolną asekuracją dozwolone jest dla osób z ukończonym kursem wspinaczkowym lub przeszkolonych przez instruktora wspinaczki (na podstawie okazanego zaświadczenia); w przypadku osób bez kursu ocena poprawności prowadzenia i asekuracji należy do dyżurnego operatora. Operator ma prawo zabronić wspinaczki z dolną asekuracją, nawet jeśli wspinający udokumentuje, że przeszedł przeszkolenie w tym zakresie. 13. Osoba wspinająca się może ważyć maksymalnie do 1,5 raza więcej niż osoba asekurująca! 14. Linę do uprzęży mocujemy za pomocą węzła (ósemka). Absolutnie zakazane jest wpinanie liny za pomocą karabinka. 15. Asekurację prowadzimy za pomocą przyrządów asekuracyjnych (płytki Stichta lub kubka). Prosimy o nieużywanie do tego celu ósemek zjazdowych oraz połwyblinki. Przyrządy automatyczne (np. gri-gri) dopuszczamy do użycia jedynie przez osoby doświadczone w używaniu tego sprzętu. 16. Wspinaczka z górną asekuracją dozwolona jest na drogach , na których wiszą liny. UWAGA!!! Liny wędkowe (statyczne) nie nadają się do wpinania z dolną asekuracją. 17. Do wspinania z dolną asekuracją używamy wyłącznie lin dynamicznych. 18. Wspinaczka z górną asekuracją na drogach niewyposażonych w liny na stałe, jest dozwolona pod warunkiem, że po poprowadzeniu lina dynamiczna została wpięta w oba karabinki stanowiskowe, a potencjalne wahadło nie jest niebezpieczne. 19. Wspinanie bez asekuracji dopuszczalne jest tylko w przeznaczonych do tego miejscach - ścianki bulderowe. UWAGA!!! Wspinanie bez asekuracji możliwe jest tylko do poziomu pierwszych indywidualnych punktów asekuracyjnych (expresów) - pozycja rąk. 20. Zabronione jest wszelkie postepowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników ściany, w szczególności: -przeszkadzanie w asekuracji lub wspinaniu- wspinanie nad lub pod inną osobą- asekurowanie w oddaleniu od ściany. 21. Do zmian w systemach asekuracji (liny do asekuracji górnej- wędki, stanowiska, ekspresy itp.) oraz przekręcania i oznaczania chwytów upoważniona jest wyłącznie obsługa ściany. 22. Bezpośrednio pod ścianą powinny znajdować się wyłącznie osoby aktualnie wspinające się oraz asekurujący. Na zeskokach ścian (3 metry od jej podstawy) nie wolno zostawiać ani kłaść żadnych przedmiotów i sprzętu (zwłaszcza przyrządu asekuracyjnego, karabinka), toreb, butelek, zwiniętych lin itp. Niedopuszczalne jest też pozostawianie przyrządów asekuracyjnych wpiętych w linę. 23. Asekurować należy bezpiecznie i skutecznie wg najlepszych zasad, oszczędzając sprzęt i wyposażenie ściany. Asekurujący podczas ubezpieczania partnera na wędce powinien stać co najmniej 2 m wstecz i nieco w bok od punktu przyłożenia liny. Na linie asekuracyjnej za przyrządem należy zawiązać węzeł zabezpieczający. Asekurujący powinien „spotować” prowadzącego przed wpięciem się do pierwszego punktu asekuracyjnego. Asekurować należy z rozwagą i bez niebezpiecznego luzu na linie! 24. Wspinacze są zobowiązani do używania wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie, posiadającego atest (UIAA, CE, DIN). 25. Zabrania się zbyt szybkiego opuszczania wspinaczy zjeżdżających pod ścianę. 26. Podczas wspinania z dolną asekuracją wspinający się zobowiązany jest do wspinania się do wszystkich punktów asekuracyjnych (przeloty, spity) będących w linii pokonywanej drogi wspinaczkowej. Zabrania się odwiązywania liny od uprzęży przy stanowisku zjazdowym oraz innych stałych punktach asekuracyjnych. 27. Nigdy nie należy zapinać dwóch lin w jeden karabinek w ekspresach i w karabinkach wpiętych do punktu asekuracyjnego! Tak samo niedopuszczalne jest wpinanie dwóch lin na raz do jednego układu indywidualnej asekuracji górnej. Grozi to zerwaniem liny! 28. Liny używane do asekuracji powinny być mocowane zawsze za pomocą karabinka (układ indywidualnej asekuracji górnej) lub ekspresu (w punktach asekuracyjnych). Mocowanie liny w stanowisku asekuracyjnym pośrednim lub dolnym z użyciem do tego celu pętli z taśmy lub liny (stanowiska samonastawne z dwóch punktów asekuracyjnych przewidzianych do tego celu na powierzchni ściany wspinaczkowej) zawsze wymaga zastosowania karabinka zakręcanego! Przełożenie liny bezpośrednio przez pętlę (bez karabinka) grozi zerwaniem liny lub pętli! 29. Podczas wspinania zabronione jest chwytanie się spitów. 30. Nie wolno zakręcać karabinków stanowiskowych pod obciążeniem. Przed rozpoczęciem zjazdu należy sprawdzić czy karabinek jest zakręcony. 31. Zabronione jest huśtanie się na linach, wciąganie po linach do góry oraz inne wykorzystanie sprzętu i urządzeń na hali niezgodne z ich prawidłowym przeznaczeniem. 33. Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje wspinający się są zobowiązani zgłaszać dyżurnemu operatorowi. 33. Zabrania się wspinaczki z biżuterią. 34. Wszyscy wspinacze, niezależnie od trudności robionych dróg mają na terenie obiektu te same prawa. 35. Zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt na teren obiektu. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA – MODUŁY AUTOASEKURACJI TRUBLUE 1. Przed pierwszą próbą użycia autoasekuracji TruBlue bezwzględnie zgłoś się do obsługi ścianki w celu przejścia szkolenia z obsługi modułów autoasekuracji TruBlue.  2. Z przyrządów autoasekuracji TruBlue mogą korzystać samodzielnie jedynie wyszkolone z obsługi TruBlue. Osoby powyżej 8-go roku życia mogą korzystać  z Trublue po decyzji obsługi ścianki, która stwierdza czy dana osoba może wykonywać to samodzielnie. W przypadku osób poniżej 8-go roku życia obsługą autoasekuracji, w tym w szczególności wpinaniem i wypinaniem karabinka do uprzęży, zajmuje się towarzysząca im i odpowiednio przeszkolona osoba pełnoletnia lub obsługa ścianki.  3. Przed rozpoczęciem wspinaczki należy sprawdzić czy urządzenie zwija taśmę asekurującą lekko za nią pociągając. Wyciągnięta taśma powinna zwinąć się samoczynnie. Jeśli tak się nie stanie, nie można rozpoczynać wspinaczki, a problem należy zgłosić niezwłocznie obsłudze.  4. Karabinek otwiera się poprzez podniesienie, rotację nakrętki i naciśnięcie ramienia zamka. Karabinek TruBlue wpina się w ucho asekuracyjne uprzęży (tzw. łącznik) lub w oba ucha asekuracyjne w przypadku uprzęży pełnych. Każdorazowo przed rozpoczęciem wspinania należy dwukrotnie sprawdzić czy ramię zamka jest poprawnie zamknięte i zabezpieczone.  5. Nigdy nie należy wspinać się powyżej lub w bok od linii asekuracji urządzenia TruBlue.  6. Przed zjazdem należy upewnić się, że strefa zjazdu jest wolna od przeszkód i innych osób. Zjazd zawsze powinien odbywać się stopami w dół. W czasie zjazdu należy lekko odpychać się nogami od ściany. PROWADZENIE SZKOLEŃ WSPINACZKOWYCH NA TERENIE ARENY WSPINACZKOWEJ WGÓRĘ 1.Do prowadzenia szkoleń i treningów wspinaczkowych na terenie Ściany uprawnieni są pracownicy ściany (instruktorzy dyżurni), oraz instruktorzy zewnętrzni, po wpisaniu na listę instruktorów uprawnionych do szkolenia na Arenie Wspinaczkowej Wgórę. COVID 19 - Zaleca się: poinformowanie bądź zapoznanie (mailem, na miejscu) z nowym regulaminem o bezpiecznym korzystaniu klienta z siłowni/klubu fitness/obiektu wspinaczkowego oraz sprzętu do ćwiczeń; umieszczenie informacji o maksymalnej liczbie ćwiczących na siłowni/w klubie fitness/obiekcie wspinaczkowym przy wejściu oraz każdej sali (w przypadku oddzielnych sal do ćwiczeń); udostępnienie informacji dla osób z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość), o rozważeniu decyzji o korzystaniu z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych, bez obecności innych osób, albo zaniechaniu korzystania z siłowni/ fitness do czasu ustania zagrożenia epidemicznego; umieszczenie infografiki / plakatu w widocznym miejscu dot. zachowania określonych wytycznych bezpieczeństwa sanitarnego w danym obiekcie, zamieszczenie informacji na stronie internetowej obiektu; utrzymanie odległości przynajmniej 2 m pomiędzy klientami i pracownikami siłowni/klubu fitness/obiektu wspinaczkowego; zaleca się wyznaczenie na podłodze stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między ćwiczącymi; rozstawienie sprzętów do ćwiczeń w odpowiednich odległościach od siebie – przynajmniej 1,5 m lub wykluczenie z użytkowania sprzętu, który przymocowany jest na stałe i nie spełnia określonej odległości lub dopuszczenie używania co drugiej maszyny w tym samym momencie - nadzór sprawuje personel klubu; ustalenie przerwy technicznej w ciągu dnia na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń; zapewnienie, w miarę możliwości, stałego wietrzenia wszystkich pomieszczeń siłowni/klubu fitness/obiektu wspinaczkowego; w przypadku wyposażenia obiektu w system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej – utrzymywanie rygorystycznych zasad w zakresie wysokiej krotności wymiany powietrza w obiekcie, poprzez doprowadzanie do obiektu (w miarę możliwości technicznych) głównie świeżego – atmosferycznego odpowiednio uzdatnionego powietrza z możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z systemu cyrkulacji, a następnie usunięcie zużytego powietrza na zewnątrz obiektu. Nie należy stosować ww. wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – rekuperacji. Dopuszcza się krzyżowe i obrotowe wymienniki ciepła stosowane w centralach wentylacyjnych. 1. W zależności od powierzchni siłowni/klubu fitness dopuszcza się ograniczoną liczbę klientów w pomieszczeniach (1 osoba na 10 m2). 2. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk powinny być dostępne dla klientów w obszarze wejścia/ recepcji oraz przy wyjściu z toalet oraz każdej sali do ćwiczeń. 3. Rekomenduje się zapewnienie preparatu do dezynfekcji przy każdej strefie treningowej w zasięgu wzroku osób trenujących. 4. Należy zdezynfekować każde urządzenie używane przez klienta po zakończonym ćwiczeniu. Czynność realizowana jest przez klienta na podstawie widocznej informacji/instrukcji przy użyciu udostępnionego środka do dezynfekcji; zaleca się w miarę możliwości korzystanie przez klientów z własnych pomocy - typu maty. 5. Należy dezynfekować blat recepcyjny po każdym kliencie i przestrzegać, aby przy stanowisku recepcyjnym znajdowała się 1 osoba - wyznaczenie na podłodze stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między klientami przed recepcją. 6. Możliwość funkcjonowania saun, solarium, stref relaksu, jacuzzi, kabin prysznicowych, stref mokrych zależne od obowiązującego prawa. 7. Nie należy używać suszarek nadmuchowych do rąk. 8. Zaleca się dezynfekowanie szafek na ubranie przed i po korzystaniu przez klienta. 9. Dezynfekcje toalet należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 2h w godzinach szczytu (w dni robocze od godz. 16); ograniczyć liczbę osób przebywających jednoczasowo w toaletach – zakłada się 1 osoba na 2 kabiny/toalety. 10. Zwiększona dezynfekcja przestrzeni samoobsługowych, w tym samoobsługowych śluz wejściowych, czytników linii papilarnych lub biometrycznych, automatów wendingowych. 11. Dopuszcza się funkcjonowanie części gastronomicznych z zastrzeżeniem, że zorganizowane będą zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dla obiektów gastronomicznych. 12. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym. Dodatkowo dla obiektów wspinaczkowych wprowadza się: Zachowanie minimalnej 2 metrowej odległości między osobami wspinającymi się po powierzchni ściany wspinaczkowej. Nakaz dezynfekcji wypożyczanego i przekazywanego osobistego sprzętu wspinaczkowego tj. (buty, uprząż, przyrząd do asekuracji, kask) przed każdą sesją wspinaczkową. Zakaz wymieniania się sprzętem osobistym tj. (buty wspinaczkowe, uprząż, przyrząd do asekuracji, kask) pomiędzy osobami w ramach jednej sesji wspinaczkowej. Zakaz używania na obiektach wspinaczkowych wspólnej magnezji, w tym prowadzenia wypożyczalni magnezji. Zalecane jest używanie magnezji indywidualnej, w szczególności magnezji w płynie. Regulamin warsztatów wspinaczkowych na ściance wspinaczkowej W Górę 1. Organizatorem zajęć warsztatowych jest DB&M Investments spółka z o.o. 2. Do organizowanych warsztatów mają zastosowanie zapisy regulaminu ścianki wspinaczkowej W Gorę. 3. Uczestnictwo w warsztatach jest płatne , ceny zawarte są w aktualnym cenniku ścianki wspinaczkowej. 4. Uczestnik warsztatów, którego zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne lub uciążliwe, bądź zagraża bezpieczeństwu pozostałych uczestników lub innych osób uczestniczących w warsztatach, otrzyma ostrzeżenie. 5. W przypadku powtarzających się sytuacji wymienionych w pkt 4 Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika z udziału w zajęciach bez zwrotu płatności. 6. Organizator nie bierze odpowiedzialności związanej ze zdarzeniami wynikającymi z nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu lub poleceń osób prowadzących warsztaty. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie, na którym organizowane są warsztaty. 7. Organizowane są następujące rodzaje warsztatów: I WARSZTATY Z DOSKONALENIA TECHNIK WSPINACZKOWYCH - technika frontalna - zasada trzech punktów podparcia - technika odciągów i podchwytów - technika skrętna - podhaczenia palce / pięta / kolano - pozycje stabilizacyjne i odpoczynkowe we wspinaczce - korekta techniki przez instruktora dyżurnego prowadzącego warsztaty II WARSZTATY Z ASEKURACJI GÓRNEJ (warsztat dodatkowo płatny) - budowa i prawidłowe noszenie uprzęży wspinaczkowej - nauka wiązania się liną przy pomocy węzła ósemkowego - nauka obsługi przyrządu asekuracyjnego typu „kubek” - wyłapywanie odpadnięć partnera III. WARSZTATY Z OBSŁUGI I UŻYCIA MODÓŁÓW AUTOASEKURACYJNY TRUBLUE - omówienie ogólnej budowy i zasad działania modułu - kontrola poprawności nawijania taśmy na bęben - nauka obsługi karabinka z blokadą automatyczną oraz poprawnego wpinania go do uprzęży - omówienie zasad bezpieczeństwa i wspinaczki z użyciem autoasekuracji Trublue IV. WARSZTATY Z ASEKURACJI DOLNEJ / PROWADZENIA (warsztat dodatkowo płatny) - doskonalenie asekuracji górnej - obsługa i użycie ekspresów wspinaczkowych - obsługa i użycie przyrządów asekuracyjnych klasycznych typu „kubek”, półautomatycznych i automatycznych typu GRI-GRI - wpinanie liny do punktów asekuracyjnych - prawidłowe prowadzenie liny przez punkty asekuracyjne - wyłapywanie odpadnięć partnera V. WARSZTATY WPROWADAJĄCE DO SAMODZIELNEGO UŻYTKOWANIA SZTUCZNEJ ŚCIANY WSPINACZKOWEJ (warsztat dodatkowo płatny) - omówienie regulaminu obiektu - omówienie zasad bezpieczeństwa i zagrożeń występujących na sztucznej ścianie wspinaczkowej - prezentacja podstawowych technik poruszania się we wspinaczce sportowej - omówienie rodzajów asekuracji stosowanych na sztucznych obiektach wspinaczkowych - omówienie i prezentacja działania modułów autoasekuracyjnych V. WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z POPRAWY CECH MOTORYCZNYCH POPRZEZ UPRAWIANIE WSPINACZKI SPORTOWEJ (warsztat dodatkowo płatny) - nauka poprawnej rozgrzewki wraz z ćwiczeniami ogólnorozwojowymi - kształtowanie cech motorycznych takich jak siłą, wytrzymałość, gibkość i zwinność poprzez ćwiczenia na sztucznej ścianie wspinaczkowej - zapoznanie z subdyscyplinami wspinaczki sportowej (bouldering, prowadzenie, wspinaczka na czas) oraz ich wpływem na kształtowanie sprawności - optymalizacja ćwiczeń na ścianie wspinaczkowej pod kątem nabywania oraz doskonalenia cech motorycznych - nauka prawidłowego schładzania i rozciągania mięśni po treningu 8. Organizator informuje, że podjęte zostały wszelkie środki ostrożności związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS- COV 19. Zajęcia są prowadzone z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego. Udostępnia płyny do dezynfekcji rąk, mierzy temperaturę ciała wszystkim uczestnikom, prowadzi ewidencję wejść, regularnie – po każdych warsztatach dezynfekuje powierzchnie wspólne oraz sprzęt i akcesoria do wspinaczki a personel jest wyposażony w odpowiednie środki ochrony indywidualnej. 9. Uczestnicy są zobowiązani do podania swoich danych kontaktowych oraz zakrywania ust oraz nosa na terenie całego obiektu. Dane będą przetwarzane zgodnie z zasadami RODO wskazanymi w oświadczeniu. 10. Instruktorzy podczas prowadzonych zajęć musi mieć zakryte usta oraz nos oraz używać preparatów do dezynfekcji. 11. Instruktor jest zobowiązany do utrzymania dystansu min. 2 metry pomiędzy znajdującymi się osobami. 12. Procedura postępowania z osobą podejrzaną o zachorowanie na covid – 19: a. W przypadku wystąpienia u uczestnika lub pracownika, niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, osoba taka niezwłocznie zostanie odizolowana w oddzielnym pomieszczeniu. DB&M Investments skontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną informując o możliwości zakażenia COVID-19. b. Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem. c. W przypadku wystąpienia duszności zostanie wezwana karetka pogotowia. d. W przypadku podejrzenia zakażenia u uczestnika/pracownika zostanie sporządzona lista osób mających styczność z osobą zakażoną. Osoby te mają obowiązek stosowania się do wytycznych GIS dla osób mających styczność z zakażonym, dostępnych na stronie www.gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl. e. Jeśli wynik testu na koronawirusa jest pozytywny uczestnik/pracownik zobowiązany jest natychmiast poinformować o tym fakcie DB&M Investments Sp. z o.o. poprzez kontakt telefoniczny pod nr tel: 508-800-029 lub 508-800-773 lub mailem: info@wgore.eu f. Miejsce, w którym przebywała osoba z objawami wskazującymi na zakażenie COVID-19 poddane zostanie dezynfekcji. 13. Regulamin obowiązuje od dnia 3.03.2021r Uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do niniejszego regulaminu i poleceń osób prowadzących warsztaty. Pobierz oświadczenie KLIKNIJ

Regulamin ściany wspinaczkowej

SOCIAL
KONTAKT
ADRES
MENU
e-mail: info@wgore.eu telefon: +48 22 245 36 88
© 2016 Ścianka Wspinaczkowa Wgóre - all rights reserved
ul. Merliniego 2 02-511 Warszawa
1. Osoby przebywające na terenie ściany wspinaczkowej zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem przed wejściem na teren ściany i stosowania zasad w nim zawartych oraz przestrzegania poleceń pracowników ściany wspinaczkowej i Fun Parku DIGILOO (Obsługa). 2. Ścianą wspinaczkową zarządza DB&M Investments Sp. z o.o., KRS 0000413586, NIP: 5213628618. 3. Należy wspinać się w strojach i obuwiu sportowym. Zabronione jest wspinanie bez obuwia. 4. Osoby niepełnoletnie mogą wspinać się wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 5. Ponadto, osoby, które nie ukończyły 15 lat mogą się wspinać wyłącznie pod bezpośrednią opieką rodziców lub prawnych opiekunów lub instruktora podczas zorganizowanych zajęć. Osoby takie nie mogą samodzielnie asekurować. 6. Początkujący mają obowiązek zgłosić się do operatora ściany. Operator dokonuje przeszkolenia wstępnego w zakresie asekuracji górnej. 7. Dyżurni operatorzy (instruktorzy) odpowiadają za bezpieczeństwo na ścianie. Należy bezwzględnie stosować się do ich poleceń. 8. Uwagi i sugestie dotyczące pracy operatorów i instruktorów należy kierować do kierownika ściany, telefonicznie lub osobiście. 9. Obowiązuje absolutny zakaz wspinania oraz asekurowania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz spożywanie ich na terenie obiektu. 10. Wspinacze początkujący zobowiązani są ukończyć podstawowe szkolenie dotyczące asekuracji przeprowadzane przez operatora ściany lub pod jego bezpośrednią opieką. Szkolenie to jest bezpłatne. W przypadku osób początkujących, wspinaczka oraz asekuracja z użyciem lin możliwa jest dopiero po dopuszczeniu przez operatora. 11. Wszystkich nieumiejących asekurować oraz początkujących zapraszamy do udziału w indywidualnych lub grupowych szkoleniach organizowanych na ścianie. Informacje można uzyskać u obsługi. 12. Wspinanie z dolną asekuracją dozwolone jest dla osób z ukończonym kursem wspinaczkowym lub przeszkolonych przez instruktora wspinaczki (na podstawie okazanego zaświadczenia); w przypadku osób bez kursu ocena poprawności prowadzenia i asekuracji należy do dyżurnego operatora. Operator ma prawo zabronić wspinaczki z dolną asekuracją, nawet jeśli wspinający udokumentuje, że przeszedł przeszkolenie w tym zakresie. 13. Osoba wspinająca się może ważyć maksymalnie do 1,5 raza więcej niż osoba asekurująca! 14. Linę do uprzęży mocujemy za pomocą węzła (ósemka). Absolutnie zakazane jest wpinanie liny za pomocą karabinka. 15. Asekurację prowadzimy za pomocą przyrządów asekuracyjnych (płytki Stichta lub kubka). Prosimy o nieużywanie do tego celu ósemek zjazdowych oraz połwyblinki. Przyrządy automatyczne (np. gri-gri) dopuszczamy do użycia jedynie przez osoby doświadczone w używaniu tego sprzętu. 16. Wspinaczka z górną asekuracją dozwolona jest na drogach , na których wiszą liny. UWAGA!!! Liny wędkowe (statyczne) nie nadają się do wpinania z dolną asekuracją. 17. Do wspinania z dolną asekuracją używamy wyłącznie lin dynamicznych. 18. Wspinaczka z górną asekuracją na drogach niewyposażonych w liny na stałe, jest dozwolona pod warunkiem, że po poprowadzeniu lina dynamiczna została wpięta w oba karabinki stanowiskowe, a potencjalne wahadło nie jest niebezpieczne. 19. Wspinanie bez asekuracji dopuszczalne jest tylko w przeznaczonych do tego miejscach - ścianki bulderowe. UWAGA!!! Wspinanie bez asekuracji możliwe jest tylko do poziomu pierwszych indywidualnych punktów asekuracyjnych (expresów)- pozycja rąk. 20. Zabronione jest wszelkie postepowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników ściany, w szczególności: - przeszkadzanie w asekuracji lub wspinaniu- wspinanie nad lub pod inną osobą- asekurowanie w oddaleniu od ściany. 21. Do zmian w systemach asekuracji (liny do asekuracji górnej- wędki, stanowiska, ekspresy itp.) oraz przekręcania i oznaczania chwytów upoważniona jest wyłącznie obsługa ściany. 22. Bezpośrednio pod ścianą powinny znajdować się wyłącznie osoby aktualnie wspinające się oraz asekurujący. Na zeskokach ścian (3 metry od jej podstawy) nie wolno zostawiać ani kłaść żadnych przedmiotów i sprzętu (zwłaszcza przyrządu asekuracyjnego, karabinka), toreb, butelek, zwiniętych lin itp. Niedopuszczalne jest też pozostawianie przyrządów asekuracyjnych wpiętych w linę. 23. Asekurować należy bezpiecznie i skutecznie wg najlepszych zasad, oszczędzając sprzęt i wyposażenie ściany. Asekurujący podczas ubezpieczania partnera na wędce powinien stać co najmniej 2 m wstecz i nieco w bok od punktu przyłożenia liny. Na linie asekuracyjnej za przyrządem należy zawiązać węzeł zabezpieczający. Asekurujący powinien „spotować” prowadzącego przed wpięciem się do pierwszego punktu asekuracyjnego. Asekurować należy z rozwagą i bez niebezpiecznego luzu na linie! 24. Wspinacze są zobowiązani do używania wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie, posiadającego atest (UIAA, CE, DIN). 25. Zabrania się zbyt szybkiego opuszczania wspinaczy zjeżdżających pod ścianę. 26. Podczas wspinania z dolną asekuracją wspinający się zobowiązany jest do wspinania się do wszystkich punktów asekuracyjnych (przeloty, spity) będących w linii pokonywanej drogi wspinaczkowej. Zabrania się odwiązywania liny od uprzęży przy stanowisku zjazdowym oraz innych stałych punktach asekuracyjnych. 27. Nigdy nie należy zapinać dwóch lin w jeden karabinek w ekspresach i w karabinkach wpiętych do punktu asekuracyjnego! Tak samo niedopuszczalne jest wpinanie dwóch lin na raz do jednego układu indywidualnej asekuracji górnej. Grozi to zerwaniem liny! 28. Liny używane do asekuracji powinny być mocowane zawsze za pomocą karabinka (układ indywidualnej asekuracji górnej) lub ekspresu (w punktach asekuracyjnych). Mocowanie liny w stanowisku asekuracyjnym pośrednim lub dolnym z użyciem do tego celu pętli z taśmy lub liny (stanowiska samonastawne z dwóch punktów asekuracyjnych przewidzianych do tego celu na powierzchni ściany wspinaczkowej) zawsze wymaga zastosowania karabinka zakręcanego! Przełożenie liny bezpośrednio przez pętlę (bez karabinka) grozi zerwaniem liny lub pętli! 29. Podczas wspinania zabronione jest chwytanie się spitów. 30. Nie wolno zakręcać karabinków stanowiskowych pod obciążeniem. Przed rozpoczęciem zjazdu należy sprawdzić czy karabinek jest zakręcony. 31. Zabronione jest huśtanie się na linach, wciąganie po linach do góry oraz inne wykorzystanie sprzętu i urządzeń na hali niezgodne z ich prawidłowym przeznaczeniem. 33. Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje wspinający się są zobowiązani zgłaszać dyżurnemu operatorowi. 33. Zabrania się wspinaczki z biżuterią. 34. Wszyscy wspinacze, niezależnie od trudności robionych dróg mają na terenie obiektu te same prawa. 35. Zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt na teren obiektu. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA – MODUŁY AUTOASEKURACJI TRUBLUE 1. Przed pierwszą próbą użycia autoasekuracji TruBlue bezwzględnie zgłoś się do obsługi ścianki w celu przejścia szkolenia z obsługi modułów autoasekuracji TruBlue.  2. Z przyrządów autoasekuracji TruBlue mogą korzystać samodzielnie jedynie wyszkolone z obsługi TruBlue. Osoby powyżej 8-go roku życia mogą korzystać  z Trublue po decyzji obsługi ścianki, która stwierdza czy dana osoba może wykonywać to samodzielnie. W przypadku osób poniżej 8-go roku życia obsługą autoasekuracji, w tym w szczególności wpinaniem i wypinaniem karabinka do uprzęży, zajmuje się towarzysząca im i odpowiednio przeszkolona osoba pełnoletnia lub obsługa ścianki.  3. Przed rozpoczęciem wspinaczki należy sprawdzić czy urządzenie zwija taśmę asekurującą lekko za nią pociągając. Wyciągnięta taśma powinna zwinąć się samoczynnie. Jeśli tak się nie stanie, nie można rozpoczynać wspinaczki, a problem należy zgłosić niezwłocznie obsłudze.  4. Karabinek otwiera się poprzez podniesienie, rotację nakrętki i naciśnięcie ramienia zamka. Karabinek TruBlue wpina się w ucho asekuracyjne uprzęży (tzw. łącznik) lub w oba ucha asekuracyjne w przypadku uprzęży pełnych. Każdorazowo przed rozpoczęciem wspinania należy dwukrotnie sprawdzić czy ramię zamka jest poprawnie zamknięte i zabezpieczone.  5. Nigdy nie należy wspinać się powyżej lub w bok od linii asekuracji urządzenia TruBlue.  6. Przed zjazdem należy upewnić się, że strefa zjazdu jest wolna od przeszkód i innych osób. Zjazd zawsze powinien odbywać się stopami w dół. W czasie zjazdu należy lekko odpychać się nogami od ściany. PROWADZENIE SZKOLEŃ WSPINACZKOWYCH NA TERENIE ARENY WSPINACZKOWEJ WGÓRĘ 1.Do prowadzenia szkoleń i treningów wspinaczkowych na terenie Ściany uprawnieni są pracownicy ściany (instruktorzy dyżurni), oraz instruktorzy zewnętrzni, po wpisaniu na listę instruktorów uprawnionych do szkolenia na Arenie Wspinaczkowej Wgórę. COVID 19 - Zaleca się: poinformowanie bądź zapoznanie (mailem, na miejscu) z nowym regulaminem o bezpiecznym korzystaniu klienta z siłowni/klubu fitness/obiektu wspinaczkowego oraz sprzętu do ćwiczeń; umieszczenie informacji o maksymalnej liczbie ćwiczących na siłowni/w klubie fitness/obiekcie wspinaczkowym przy wejściu oraz każdej sali (w przypadku oddzielnych sal do ćwiczeń); udostępnienie informacji dla osób z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość), o rozważeniu decyzji o korzystaniu z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych, bez obecności innych osób, albo zaniechaniu korzystania z siłowni/ fitness do czasu ustania zagrożenia epidemicznego; umieszczenie infografiki / plakatu w widocznym miejscu dot. zachowania określonych wytycznych bezpieczeństwa sanitarnego w danym obiekcie, zamieszczenie informacji na stronie internetowej obiektu; utrzymanie odległości przynajmniej 2 m pomiędzy klientami i pracownikami siłowni/klubu fitness/obiektu wspinaczkowego; zaleca się wyznaczenie na podłodze stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między ćwiczącymi; rozstawienie sprzętów do ćwiczeń w odpowiednich odległościach od siebie – przynajmniej 1,5 m lub wykluczenie z użytkowania sprzętu, który przymocowany jest na stałe i nie spełnia określonej odległości lub dopuszczenie używania co drugiej maszyny w tym samym momencie - nadzór sprawuje personel klubu; ustalenie przerwy technicznej w ciągu dnia na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń; zapewnienie, w miarę możliwości, stałego wietrzenia wszystkich pomieszczeń siłowni/klubu fitness/obiektu wspinaczkowego; w przypadku wyposażenia obiektu w system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej – utrzymywanie rygorystycznych zasad w zakresie wysokiej krotności wymiany powietrza w obiekcie, poprzez doprowadzanie do obiektu (w miarę możliwości technicznych) głównie świeżego – atmosferycznego odpowiednio uzdatnionego powietrza z możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z systemu cyrkulacji, a następnie usunięcie zużytego powietrza na zewnątrz obiektu. Nie należy stosować ww. wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – rekuperacji. Dopuszcza się krzyżowe i obrotowe wymienniki ciepła stosowane w centralach wentylacyjnych. 1. W zależności od powierzchni siłowni/klubu fitness dopuszcza się ograniczoną liczbę klientów w pomieszczeniach (1 osoba na 10 m2). 2. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk powinny być dostępne dla klientów w obszarze wejścia/ recepcji oraz przy wyjściu z toalet oraz każdej sali do ćwiczeń. 3. Rekomenduje się zapewnienie preparatu do dezynfekcji przy każdej strefie treningowej w zasięgu wzroku osób trenujących. 4. Należy zdezynfekować każde urządzenie używane przez klienta po zakończonym ćwiczeniu. Czynność realizowana jest przez klienta na podstawie widocznej informacji/instrukcji przy użyciu udostępnionego środka do dezynfekcji; zaleca się w miarę możliwości korzystanie przez klientów z własnych pomocy - typu maty. 5. Należy dezynfekować blat recepcyjny po każdym kliencie i przestrzegać, aby przy stanowisku recepcyjnym znajdowała się 1 osoba - wyznaczenie na podłodze stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między klientami przed recepcją. 6. Możliwość funkcjonowania saun, solarium, stref relaksu, jacuzzi, kabin prysznicowych, stref mokrych zależne od obowiązującego prawa. 7. Nie należy używać suszarek nadmuchowych do rąk. 8. Zaleca się dezynfekowanie szafek na ubranie przed i po korzystaniu przez klienta. 9. Dezynfekcje toalet należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 2h w godzinach szczytu (w dni robocze od godz. 16); ograniczyć liczbę osób przebywających jednoczasowo w toaletach – zakłada się 1 osoba na 2 kabiny/toalety. 10. Zwiększona dezynfekcja przestrzeni samoobsługowych, w tym samoobsługowych śluz wejściowych, czytników linii papilarnych lub biometrycznych, automatów wendingowych. 11. Dopuszcza się funkcjonowanie części gastronomicznych z zastrzeżeniem, że zorganizowane będą zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dla obiektów gastronomicznych. 12. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym. Dodatkowo dla obiektów wspinaczkowych wprowadza się: Zachowanie minimalnej 2 metrowej odległości między osobami wspinającymi się po powierzchni ściany wspinaczkowej. Nakaz dezynfekcji wypożyczanego i przekazywanego osobistego sprzętu wspinaczkowego tj. (buty, uprząż, przyrząd do asekuracji, kask) przed każdą sesją wspinaczkową. Zakaz wymieniania się sprzętem osobistym tj. (buty wspinaczkowe, uprząż, przyrząd do asekuracji, kask) pomiędzy osobami w ramach jednej sesji wspinaczkowej. Zakaz używania na obiektach wspinaczkowych wspólnej magnezji, w tym prowadzenia wypożyczalni magnezji. Zalecane jest używanie magnezji indywidualnej, w szczególności magnezji w płynie. Regulamin warsztatów wspinaczkowych na ściance wspinaczkowej W Górę 1. Organizatorem zajęć warsztatowych jest DB&M Investments spółka z o.o. 2. Do organizowanych warsztatów mają zastosowanie zapisy regulaminu ścianki wspinaczkowej W Gorę. 3. Uczestnictwo w warsztatach jest płatne , ceny zawarte są w aktualnym cenniku ścianki wspinaczkowej. 4. Uczestnik warsztatów, którego zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne lub uciążliwe, bądź zagraża bezpieczeństwu pozostałych uczestników lub innych osób uczestniczących w warsztatach, otrzyma ostrzeżenie. 5. W przypadku powtarzających się sytuacji wymienionych w pkt 4 Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika z udziału w zajęciach bez zwrotu płatności. 6. Organizator nie bierze odpowiedzialności związanej ze zdarzeniami wynikającymi z nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu lub poleceń osób prowadzących warsztaty. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie, na którym organizowane są warsztaty. 7. Organizowane są następujące rodzaje warsztatów: I WARSZTATY Z DOSKONALENIA TECHNIK WSPINACZKOWYCH - technika frontalna - zasada trzech punktów podparcia - technika odciągów i podchwytów - technika skrętna - podhaczenia palce / pięta / kolano - pozycje stabilizacyjne i odpoczynkowe we wspinaczce - korekta techniki przez instruktora dyżurnego prowadzącego warsztaty II WARSZTATY Z ASEKURACJI GÓRNEJ (warsztat dodatkowo płatny) - budowa i prawidłowe noszenie uprzęży wspinaczkowej - nauka wiązania się liną przy pomocy węzła ósemkowego - nauka obsługi przyrządu asekuracyjnego typu „kubek” - wyłapywanie odpadnięć partnera III. WARSZTATY Z OBSŁUGI I UŻYCIA MODÓŁÓW AUTOASEKURACYJNY TRUBLUE - omówienie ogólnej budowy i zasad działania modułu - kontrola poprawności nawijania taśmy na bęben - nauka obsługi karabinka z blokadą automatyczną oraz poprawnego wpinania go do uprzęży - omówienie zasad bezpieczeństwa i wspinaczki z użyciem autoasekuracji Trublue IV. WARSZTATY Z ASEKURACJI DOLNEJ / PROWADZENIA (warsztat dodatkowo płatny) - doskonalenie asekuracji górnej - obsługa i użycie ekspresów wspinaczkowych - obsługa i użycie przyrządów asekuracyjnych klasycznych typu „kubek”, półautomatycznych i automatycznych typu GRI-GRI - wpinanie liny do punktów asekuracyjnych - prawidłowe prowadzenie liny przez punkty asekuracyjne - wyłapywanie odpadnięć partnera V. WARSZTATY WPROWADAJĄCE DO SAMODZIELNEGO UŻYTKOWANIA SZTUCZNEJ ŚCIANY WSPINACZKOWEJ (warsztat dodatkowo płatny) - omówienie regulaminu obiektu - omówienie zasad bezpieczeństwa i zagrożeń występujących na sztucznej ścianie wspinaczkowej - prezentacja podstawowych technik poruszania się we wspinaczce sportowej - omówienie rodzajów asekuracji stosowanych na sztucznych obiektach wspinaczkowych - omówienie i prezentacja działania modułów autoasekuracyjnych V. WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z POPRAWY CECH MOTORYCZNYCH POPRZEZ UPRAWIANIE WSPINACZKI SPORTOWEJ (warsztat dodatkowo płatny) - nauka poprawnej rozgrzewki wraz z ćwiczeniami ogólnorozwojowymi - kształtowanie cech motorycznych takich jak siłą, wytrzymałość, gibkość i zwinność poprzez ćwiczenia na sztucznej ścianie wspinaczkowej - zapoznanie z subdyscyplinami wspinaczki sportowej (bouldering, prowadzenie, wspinaczka na czas) oraz ich wpływem na kształtowanie sprawności - optymalizacja ćwiczeń na ścianie wspinaczkowej pod kątem nabywania oraz doskonalenia cech motorycznych - nauka prawidłowego schładzania i rozciągania mięśni po treningu 8. Organizator informuje, że podjęte zostały wszelkie środki ostrożności związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV 19. Zajęcia są prowadzone z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego. Udostępnia płyny do dezynfekcji rąk, mierzy temperaturę ciała wszystkim uczestnikom, prowadzi ewidencję wejść, regularnie – po każdych warsztatach dezynfekuje powierzchnie wspólne oraz sprzęt i akcesoria do wspinaczki a personel jest wyposażony w odpowiednie środki ochrony indywidualnej. 9. Uczestnicy są zobowiązani do podania swoich danych kontaktowych oraz zakrywania ust oraz nosa na terenie całego obiektu. Dane będą przetwarzane zgodnie z zasadami RODO wskazanymi w oświadczeniu. 10. Instruktorzy podczas prowadzonych zajęć musi mieć zakryte usta oraz nos oraz używać preparatów do dezynfekcji. 11. Instruktor jest zobowiązany do utrzymania dystansu min. 2 metry pomiędzy znajdującymi się osobami. 12. Procedura postępowania z osobą podejrzaną o zachorowanie na covid – 19: a. W przypadku wystąpienia u uczestnika lub pracownika, niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, osoba taka niezwłocznie zostanie odizolowana w oddzielnym pomieszczeniu. DB&M Investments skontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną informując o możliwości zakażenia COVID-19. b. Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem. c. W przypadku wystąpienia duszności zostanie wezwana karetka pogotowia. d. W przypadku podejrzenia zakażenia u uczestnika/pracownika zostanie sporządzona lista osób mających styczność z osobą zakażoną. Osoby te mają obowiązek stosowania się do wytycznych GIS dla osób mających styczność z zakażonym, dostępnych na stronie www.gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl. e. Jeśli wynik testu na koronawirusa jest pozytywny uczestnik/pracownik zobowiązany jest natychmiast poinformować o tym fakcie DB&M Investments Sp. z o.o. poprzez kontakt telefoniczny pod nr tel: 508- 800-029 lub 508-800-773 lub mailem: info@wgore.eu f. Miejsce, w którym przebywała osoba z objawami wskazującymi na zakażenie COVID-19 poddane zostanie dezynfekcji. 13. Regulamin obowiązuje od dnia 3.03.2021r Uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do niniejszego regulaminu i poleceń osób prowadzących warsztaty. Pobierz oświadczenie KLIKNIJ

Regulamin ściany wspinaczkowej

SOCIAL
KONTAKT
ADRES
e-mail: info@wgore.eu telefon: +48 22 245 36 88
© 2016 Ścianka Wspinaczkowa Wgóre all rights reserved
ul. Merliniego 2 02-511 Warszawa
1. Osoby przebywające na terenie ściany wspinaczkowej zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem przed wejściem na teren ściany i stosowania zasad w nim zawartych oraz przestrzegania poleceń pracowników ściany wspinaczkowej i Fun Parku DIGILOO (Obsługa). 2. Ścianą wspinaczkową zarządza DB&M Investments Sp. z o.o., KRS 0000413586, NIP: 5213628618. 3. Należy wspinać się w strojach i obuwiu sportowym. Zabronione jest wspinanie bez obuwia. 4. Osoby niepełnoletnie mogą wspinać się wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 5. Ponadto, osoby, które nie ukończyły 15 lat mogą się wspinać wyłącznie pod bezpośrednią opieką rodziców lub prawnych opiekunów lub instruktora podczas zorganizowanych zajęć. Osoby takie nie mogą samodzielnie asekurować. 6. Początkujący mają obowiązek zgłosić się do operatora ściany. Operator dokonuje przeszkolenia wstępnego w zakresie asekuracji górnej. 7. Dyżurni operatorzy (instruktorzy) odpowiadają za bezpieczeństwo na ścianie. Należy bezwzględnie stosować się do ich poleceń. 8. Uwagi i sugestie dotyczące pracy operatorów i instruktorów należy kierować do kierownika ściany, telefonicznie lub osobiście. 9. Obowiązuje absolutny zakaz wspinania oraz asekurowania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz spożywanie ich na terenie obiektu. 10. Wspinacze początkujący zobowiązani są ukończyć podstawowe szkolenie dotyczące asekuracji przeprowadzane przez operatora ściany lub pod jego bezpośrednią opieką. Szkolenie to jest bezpłatne. W przypadku osób początkujących, wspinaczka oraz asekuracja z użyciem lin możliwa jest dopiero po dopuszczeniu przez operatora. 11. Wszystkich nieumiejących asekurować oraz początkujących zapraszamy do udziału w indywidualnych lub grupowych szkoleniach organizowanych na ścianie. Informacje można uzyskać u obsługi. 12. Wspinanie z dolną asekuracją dozwolone jest dla osób z ukończonym kursem wspinaczkowym lub przeszkolonych przez instruktora wspinaczki (na podstawie okazanego zaświadczenia); w przypadku osób bez kursu ocena poprawności prowadzenia i asekuracji należy do dyżurnego operatora. Operator ma prawo zabronić wspinaczki z dolną asekuracją, nawet jeśli wspinający udokumentuje, że przeszedł przeszkolenie w tym zakresie. 13. Osoba wspinająca się może ważyć maksymalnie do 1,5 raza więcej niż osoba asekurująca! 14. Linę do uprzęży mocujemy za pomocą węzła (ósemka). Absolutnie zakazane jest wpinanie liny za pomocą karabinka. 15. Asekurację prowadzimy za pomocą przyrządów asekuracyjnych (płytki Stichta lub kubka). Prosimy o nieużywanie do tego celu ósemek zjazdowych oraz połwyblinki. Przyrządy automatyczne (np. gri-gri) dopuszczamy do użycia jedynie przez osoby doświadczone w używaniu tego sprzętu. 16. Wspinaczka z górną asekuracją dozwolona jest na drogach , na których wiszą liny. UWAGA!!! Liny wędkowe (statyczne) nie nadają się do wpinania z dolną asekuracją. 17. Do wspinania z dolną asekuracją używamy wyłącznie lin dynamicznych. 18. Wspinaczka z górną asekuracją na drogach niewyposażonych w liny na stałe, jest dozwolona pod warunkiem, że po poprowadzeniu lina dynamiczna została wpięta w oba karabinki stanowiskowe, a potencjalne wahadło nie jest niebezpieczne. 19. Wspinanie bez asekuracji dopuszczalne jest tylko w przeznaczonych do tego miejscach - ścianki bulderowe. UWAGA!!! Wspinanie bez asekuracji możliwe jest tylko do poziomu pierwszych indywidualnych punktów asekuracyjnych (expresów) - pozycja rąk. 20. Zabronione jest wszelkie postepowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników ściany, w szczególności: - przeszkadzanie w asekuracji lub wspinaniu - wspinanie nad lub pod inną osobą - asekurowanie w oddaleniu od ściany. 21. Do zmian w systemach asekuracji (liny do asekuracji górnej - wędki, stanowiska, ekspresy itp.) oraz przekręcania i oznaczania chwytów upoważniona jest wyłącznie obsługa ściany. 22. Bezpośrednio pod ścianą powinny znajdować się wyłącznie osoby aktualnie wspinające się oraz asekurujący. Na zeskokach ścian (3 metry od jej podstawy) nie wolno zostawiać ani kłaść żadnych przedmiotów i sprzętu (zwłaszcza przyrządu asekuracyjnego, karabinka), toreb, butelek, zwiniętych lin itp. Niedopuszczalne jest też pozostawianie przyrządów asekuracyjnych wpiętych w linę. 23. Asekurować należy bezpiecznie i skutecznie wg najlepszych zasad, oszczędzając sprzęt i wyposażenie ściany. Asekurujący podczas ubezpieczania partnera na wędce powinien stać co najmniej 2 m wstecz i nieco w bok od punktu przyłożenia liny. Na linie asekuracyjnej za przyrządem należy zawiązać węzeł zabezpieczający. Asekurujący powinien „spotować” prowadzącego przed wpięciem się do pierwszego punktu asekuracyjnego. Asekurować należy z rozwagą i bez niebezpiecznego luzu na linie! 24. Wspinacze są zobowiązani do używania wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie, posiadającego atest (UIAA, CE, DIN). 25. Zabrania się zbyt szybkiego opuszczania wspinaczy zjeżdżających pod ścianę. 26. Podczas wspinania z dolną asekuracją wspinający się zobowiązany jest do wspinania się do wszystkich punktów asekuracyjnych (przeloty, spity) będących w linii pokonywanej drogi wspinaczkowej. Zabrania się odwiązywania liny od uprzęży przy stanowisku zjazdowym oraz innych stałych punktach asekuracyjnych. 27. Nigdy nie należy zapinać dwóch lin w jeden karabinek w ekspresach i w karabinkach wpiętych do punktu asekuracyjnego! Tak samo niedopuszczalne jest wpinanie dwóch lin na raz do jednego układu indywidualnej asekuracji górnej. Grozi to zerwaniem liny! 28. Liny używane do asekuracji powinny być mocowane zawsze za pomocą karabinka (układ indywidualnej asekuracji górnej) lub ekspresu (w punktach asekuracyjnych). Mocowanie liny w stanowisku asekuracyjnym pośrednim lub dolnym z użyciem do tego celu pętli z taśmy lub liny (stanowiska samonastawne z dwóch punktów asekuracyjnych przewidzianych do tego celu na powierzchni ściany wspinaczkowej) zawsze wymaga zastosowania karabinka zakręcanego! Przełożenie liny bezpośrednio przez pętlę (bez karabinka) grozi zerwaniem liny lub pętli! 29. Podczas wspinania zabronione jest chwytanie się spitów. 30. Nie wolno zakręcać karabinków stanowiskowych pod obciążeniem. Przed rozpoczęciem zjazdu należy sprawdzić czy karabinek jest zakręcony. 31. Zabronione jest huśtanie się na linach, wciąganie po linach do góry oraz inne wykorzystanie sprzętu i urządzeń na hali niezgodne z ich prawidłowym przeznaczeniem. 33. Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje wspinający się są zobowiązani zgłaszać dyżurnemu operatorowi. 33. Zabrania się wspinaczki z biżuterią. 34. Wszyscy wspinacze, niezależnie od trudności robionych dróg mają na terenie obiektu te same prawa. 35. Zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt na teren obiektu. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA – MODUŁY AUTOASEKURACJI TRUBLUE 1. Przed pierwszą próbą użycia autoasekuracji TruBlue bezwzględnie zgłoś się do obsługi ścianki w celu przejścia szkolenia z obsługi modułów autoasekuracji TruBlue.  2. Z przyrządów autoasekuracji TruBlue mogą korzystać samodzielnie jedynie wyszkolone z obsługi TruBlue. Osoby powyżej 8-go roku życia mogą korzystać  z Trublue po decyzji obsługi ścianki, która stwierdza czy dana osoba może wykonywać to samodzielnie. W przypadku osób poniżej 8-go roku życia obsługą autoasekuracji, w tym w szczególności wpinaniem i wypinaniem karabinka do uprzęży, zajmuje się towarzysząca im i odpowiednio przeszkolona osoba pełnoletnia lub obsługa ścianki.  3. Przed rozpoczęciem wspinaczki należy sprawdzić czy urządzenie zwija taśmę asekurującą lekko za nią pociągając. Wyciągnięta taśma powinna zwinąć się samoczynnie. Jeśli tak się nie stanie, nie można rozpoczynać wspinaczki, a problem należy zgłosić niezwłocznie obsłudze.  4. Karabinek otwiera się poprzez podniesienie, rotację nakrętki i naciśnięcie ramienia zamka. Karabinek TruBlue wpina się w ucho asekuracyjne uprzęży (tzw. łącznik) lub w oba ucha asekuracyjne w przypadku uprzęży pełnych. Każdorazowo przed rozpoczęciem wspinania należy dwukrotnie sprawdzić czy ramię zamka jest poprawnie zamknięte i zabezpieczone.  5. Nigdy nie należy wspinać się powyżej lub w bok od linii asekuracji urządzenia TruBlue.  6. Przed zjazdem należy upewnić się, że strefa zjazdu jest wolna od przeszkód i innych osób. Zjazd zawsze powinien odbywać się stopami w dół. W czasie zjazdu należy lekko odpychać się nogami od ściany. PROWADZENIE SZKOLEŃ WSPINACZKOWYCH NA TERENIE ARENY WSPINACZKOWEJ WGÓRĘ 1.Do prowadzenia szkoleń i treningów wspinaczkowych na terenie Ściany uprawnieni są pracownicy ściany (instruktorzy dyżurni), oraz instruktorzy zewnętrzni, po wpisaniu na listę instruktorów uprawnionych do szkolenia na Arenie Wspinaczkowej Wgórę. COVID 19 - Zaleca się: poinformowanie bądź zapoznanie (mailem, na miejscu) z nowym regulaminem o bezpiecznym korzystaniu klienta z siłowni/klubu fitness/obiektu wspinaczkowego oraz sprzętu do ćwiczeń; umieszczenie informacji o maksymalnej liczbie ćwiczących na siłowni/w klubie fitness/obiekcie wspinaczkowym przy wejściu oraz każdej sali (w przypadku oddzielnych sal do ćwiczeń); udostępnienie informacji dla osób z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość), o rozważeniu decyzji o korzystaniu z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych, bez obecności innych osób, albo zaniechaniu korzystania z siłowni/ fitness do czasu ustania zagrożenia epidemicznego; umieszczenie infografiki / plakatu w widocznym miejscu dot. zachowania określonych wytycznych bezpieczeństwa sanitarnego w danym obiekcie, zamieszczenie informacji na stronie internetowej obiektu; utrzymanie odległości przynajmniej 2 m pomiędzy klientami i pracownikami siłowni/klubu fitness/obiektu wspinaczkowego; zaleca się wyznaczenie na podłodze stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między ćwiczącymi; rozstawienie sprzętów do ćwiczeń w odpowiednich odległościach od siebie – przynajmniej 1,5 m lub wykluczenie z użytkowania sprzętu, który przymocowany jest na stałe i nie spełnia określonej odległości lub dopuszczenie używania co drugiej maszyny w tym samym momencie - nadzór sprawuje personel klubu; ustalenie przerwy technicznej w ciągu dnia na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń; zapewnienie, w miarę możliwości, stałego wietrzenia wszystkich pomieszczeń siłowni/klubu fitness/obiektu wspinaczkowego; w przypadku wyposażenia obiektu w system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej – utrzymywanie rygorystycznych zasad w zakresie wysokiej krotności wymiany powietrza w obiekcie, poprzez doprowadzanie do obiektu (w miarę możliwości technicznych) głównie świeżego – atmosferycznego odpowiednio uzdatnionego powietrza z możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z systemu cyrkulacji, a następnie usunięcie zużytego powietrza na zewnątrz obiektu. Nie należy stosować ww. wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – rekuperacji. Dopuszcza się krzyżowe i obrotowe wymienniki ciepła stosowane w centralach wentylacyjnych. 1. W zależności od powierzchni siłowni/klubu fitness dopuszcza się ograniczoną liczbę klientów w pomieszczeniach (1 osoba na 10 m2). 2. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk powinny być dostępne dla klientów w obszarze wejścia/ recepcji oraz przy wyjściu z toalet oraz każdej sali do ćwiczeń. 3. Rekomenduje się zapewnienie preparatu do dezynfekcji przy każdej strefie treningowej w zasięgu wzroku osób trenujących. 4. Należy zdezynfekować każde urządzenie używane przez klienta po zakończonym ćwiczeniu. Czynność realizowana jest przez klienta na podstawie widocznej informacji/instrukcji przy użyciu udostępnionego środka do dezynfekcji; zaleca się w miarę możliwości korzystanie przez klientów z własnych pomocy - typu maty. 5. Należy dezynfekować blat recepcyjny po każdym kliencie i przestrzegać, aby przy stanowisku recepcyjnym znajdowała się 1 osoba - wyznaczenie na podłodze stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między klientami przed recepcją. 6. Możliwość funkcjonowania saun, solarium, stref relaksu, jacuzzi, kabin prysznicowych, stref mokrych zależne od obowiązującego prawa. 7. Nie należy używać suszarek nadmuchowych do rąk. 8. Zaleca się dezynfekowanie szafek na ubranie przed i po korzystaniu przez klienta. 9. Dezynfekcje toalet należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 2h w godzinach szczytu (w dni robocze od godz. 16); ograniczyć liczbę osób przebywających jednoczasowo w toaletach – zakłada się 1 osoba na 2 kabiny/toalety. 10. Zwiększona dezynfekcja przestrzeni samoobsługowych, w tym samoobsługowych śluz wejściowych, czytników linii papilarnych lub biometrycznych, automatów wendingowych. 11. Dopuszcza się funkcjonowanie części gastronomicznych z zastrzeżeniem, że zorganizowane będą zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dla obiektów gastronomicznych. 12. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym. Dodatkowo dla obiektów wspinaczkowych wprowadza się: Zachowanie minimalnej 2 metrowej odległości między osobami wspinającymi się po powierzchni ściany wspinaczkowej. Nakaz dezynfekcji wypożyczanego i przekazywanego osobistego sprzętu wspinaczkowego tj. (buty, uprząż, przyrząd do asekuracji, kask) przed każdą sesją wspinaczkową. Zakaz wymieniania się sprzętem osobistym tj. (buty wspinaczkowe, uprząż, przyrząd do asekuracji, kask) pomiędzy osobami w ramach jednej sesji wspinaczkowej. Zakaz używania na obiektach wspinaczkowych wspólnej magnezji, w tym prowadzenia wypożyczalni magnezji. Zalecane jest używanie magnezji indywidualnej, w szczególności magnezji w płynie. Regulamin warsztatów wspinaczkowych na ściance wspinaczkowej W Górę 1. Organizatorem zajęć warsztatowych jest DB&M Investments spółka z o.o. 2. Do organizowanych warsztatów mają zastosowanie zapisy regulaminu ścianki wspinaczkowej W Gorę. 3. Uczestnictwo w warsztatach jest płatne , ceny zawarte są w aktualnym cenniku ścianki wspinaczkowej. 4. Uczestnik warsztatów, którego zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne lub uciążliwe, bądź zagraża bezpieczeństwu pozostałych uczestników lub innych osób uczestniczących w warsztatach, otrzyma ostrzeżenie. 5. W przypadku powtarzających się sytuacji wymienionych w pkt 4 Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika z udziału w zajęciach bez zwrotu płatności. 6. Organizator nie bierze odpowiedzialności związanej ze zdarzeniami wynikającymi z nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu lub poleceń osób prowadzących warsztaty. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie, na którym organizowane są warsztaty. 7. Organizowane są następujące rodzaje warsztatów: I WARSZTATY Z DOSKONALENIA TECHNIK WSPINACZKOWYCH - technika frontalna - zasada trzech punktów podparcia - technika odciągów i podchwytów - technika skrętna - podhaczenia palce / pięta / kolano - pozycje stabilizacyjne i odpoczynkowe we wspinaczce - korekta techniki przez instruktora dyżurnego prowadzącego warsztaty II WARSZTATY Z ASEKURACJI GÓRNEJ (warsztat dodatkowo płatny) - budowa i prawidłowe noszenie uprzęży wspinaczkowej - nauka wiązania się liną przy pomocy węzła ósemkowego - nauka obsługi przyrządu asekuracyjnego typu „kubek” - wyłapywanie odpadnięć partnera III. WARSZTATY Z OBSŁUGI I UŻYCIA MODÓŁÓW AUTOASEKURACYJNY TRUBLUE - omówienie ogólnej budowy i zasad działania modułu - kontrola poprawności nawijania taśmy na bęben - nauka obsługi karabinka z blokadą automatyczną oraz poprawnego wpinania go do uprzęży - omówienie zasad bezpieczeństwa i wspinaczki z użyciem autoasekuracji Trublue IV. WARSZTATY Z ASEKURACJI DOLNEJ / PROWADZENIA (warsztat dodatkowo płatny) - doskonalenie asekuracji górnej - obsługa i użycie ekspresów wspinaczkowych - obsługa i użycie przyrządów asekuracyjnych klasycznych typu „kubek”, półautomatycznych i automatycznych typu GRI-GRI - wpinanie liny do punktów asekuracyjnych - prawidłowe prowadzenie liny przez punkty asekuracyjne - wyłapywanie odpadnięć partnera V. WARSZTATY WPROWADAJĄCE DO SAMODZIELNEGO UŻYTKOWANIA SZTUCZNEJ ŚCIANY WSPINACZKOWEJ (warsztat dodatkowo płatny) - omówienie regulaminu obiektu - omówienie zasad bezpieczeństwa i zagrożeń występujących na sztucznej ścianie wspinaczkowej - prezentacja podstawowych technik poruszania się we wspinaczce sportowej - omówienie rodzajów asekuracji stosowanych na sztucznych obiektach wspinaczkowych - omówienie i prezentacja działania modułów autoasekuracyjnych V. WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z POPRAWY CECH MOTORYCZNYCH POPRZEZ UPRAWIANIE WSPINACZKI SPORTOWEJ (warsztat dodatkowo płatny) - nauka poprawnej rozgrzewki wraz z ćwiczeniami ogólnorozwojowymi - kształtowanie cech motorycznych takich jak siłą, wytrzymałość, gibkość i zwinność poprzez ćwiczenia na sztucznej ścianie wspinaczkowej - zapoznanie z subdyscyplinami wspinaczki sportowej (bouldering, prowadzenie, wspinaczka na czas) oraz ich wpływem na kształtowanie sprawności - optymalizacja ćwiczeń na ścianie wspinaczkowej pod kątem nabywania oraz doskonalenia cech motorycznych - nauka prawidłowego schładzania i rozciągania mięśni po treningu 8. Organizator informuje, że podjęte zostały wszelkie środki ostrożności związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV 19. Zajęcia są prowadzone z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego. Udostępnia płyny do dezynfekcji rąk, mierzy temperaturę ciała wszystkim uczestnikom, prowadzi ewidencję wejść, regularnie – po każdych warsztatach dezynfekuje powierzchnie wspólne oraz sprzęt i akcesoria do wspinaczki a personel jest wyposażony w odpowiednie środki ochrony indywidualnej. 9. Uczestnicy są zobowiązani do podania swoich danych kontaktowych oraz zakrywania ust oraz nosa na terenie całego obiektu. Dane będą przetwarzane zgodnie z zasadami RODO wskazanymi w oświadczeniu. 10. Instruktorzy podczas prowadzonych zajęć musi mieć zakryte usta oraz nos oraz używać preparatów do dezynfekcji. 11. Instruktor jest zobowiązany do utrzymania dystansu min. 2 metry pomiędzy znajdującymi się osobami. 12. Procedura postępowania z osobą podejrzaną o zachorowanie na covid – 19: a. W przypadku wystąpienia u uczestnika lub pracownika, niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, osoba taka niezwłocznie zostanie odizolowana w oddzielnym pomieszczeniu. DB&M Investments skontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną informując o możliwości zakażenia COVID-19. b. Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem. c. W przypadku wystąpienia duszności zostanie wezwana karetka pogotowia. d. W przypadku podejrzenia zakażenia u uczestnika/pracownika zostanie sporządzona lista osób mających styczność z osobą zakażoną. Osoby te mają obowiązek stosowania się do wytycznych GIS dla osób mających styczność z zakażonym, dostępnych na stronie www.gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl. e. Jeśli wynik testu na koronawirusa jest pozytywny uczestnik/pracownik zobowiązany jest natychmiast poinformować o tym fakcie DB&M Investments Sp. z o.o. poprzez kontakt telefoniczny pod nr tel: 508-800-029 lub 508- 800-773 lub mailem: info@wgore.eu f. Miejsce, w którym przebywała osoba z objawami wskazującymi na zakażenie COVID-19 poddane zostanie dezynfekcji. 13. Regulamin obowiązuje od dnia 3.03.2021r Uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do niniejszego regulaminu i poleceń osób prowadzących warsztaty. Pobierz oświadczenie KLIKNIJ

Regulamin ściany wspinaczkowej