Skip to content

Regulamin

 1. Osoby przebywające na terenie ściany wspinaczkowej zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem przed wejściem na teren ściany i stosowania zasad w nim zawartych oraz przestrzegania poleceń pracowników ściany wspinaczkowej i Fun Parku DIGILOO (Obsługa).
 2. Ścianą wspinaczkową zarządza DB&M Investments Sp. z o.o., KRS 0000413586, NIP: 5213628618.
 3. Należy wspinać się w strojach i obuwiu sportowym. Zabronione jest wspinanie bez obuwia.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą wspinać się wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Ponadto, osoby, które nie ukończyły 15 lat mogą się wspinać wyłącznie pod bezpośrednią opieką rodziców lub prawnych opiekunów lub instruktora podczas zorganizowanych zajęć. Osoby takie nie mogą samodzielnie asekurować.
 5. Początkujący mają obowiązek zgłosić się do operatora ściany. Operator dokonuje przeszkolenia wstępnego w zakresie asekuracji górnej.
 6. Dyżurni operatorzy (instruktorzy) odpowiadają za bezpieczeństwo na ścianie. Należy bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 7. Uwagi i sugestie dotyczące pracy operatorów i instruktorów należy kierować do kierownika ściany, telefonicznie lub osobiście.
 8. Obowiązuje absolutny zakaz wspinania oraz asekurowania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz spożywanie ich na terenie obiektu.
 9. Wspinacze początkujący zobowiązani są ukończyć podstawowe szkolenie dotyczące asekuracji przeprowadzane przez operatora ściany lub pod jego bezpośrednią opieką. W przypadku osób początkujących, wspinaczka oraz asekuracja z użyciem lin możliwa jest dopiero po dopuszczeniu przez operatora.
 10. Wszystkich nieumiejących asekurować oraz początkujących zapraszamy do udziału w indywidualnych lub grupowych szkoleniach organizowanych na ścianie. Informacje można uzyskać u obsługi.
 11. Wspinanie z dolną asekuracją dozwolone jest dla osób z ukończonym kursem wspinaczkowym lub przeszkolonych przez instruktora wspinaczki (na podstawie okazanego zaświadczenia); w przypadku osób bez kursu ocena poprawności prowadzenia i asekuracji należy do dyżurnego operatora. Operator ma prawo zabronić wspinaczki z dolną asekuracją, nawet jeśli wspinający udokumentuje, że przeszedł przeszkolenie w tym zakresie.
 12. Osoba wspinająca się może ważyć maksymalnie do 1,5 raza więcej niż osoba asekurująca!
 13. Linę do uprzęży mocujemy za pomocą węzła (ósemka). Absolutnie zakazane jest wpinanie liny za pomocą karabinka.
 14. Asekurację prowadzimy za pomocą przyrządów asekuracyjnych (płytki Stichta lub kubka). Prosimy o nieużywanie do tego celu ósemek zjazdowych oraz połwyblinki. Przyrządy automatyczne (np. gri-gri) dopuszczamy do użycia jedynie przez osoby doświadczone w używaniu tego sprzętu.
 15. Wspinaczka z górną asekuracją dozwolona jest na drogach, na których wiszą liny. UWAGA!!! Liny wędkowe (statyczne) nie nadają się do wspinania z dolną asekuracją.
 16. Do wspinania z dolną asekuracją używamy wyłącznie lin dynamicznych.
 17. Wspinaczka z górną asekuracją na drogach niewyposażonych w liny na stałe, jest dozwolona pod warunkiem, że po poprowadzeniu lina dynamiczna została wpięta w oba karabinki stanowiskowe, a potencjalne wahadło nie jest niebezpieczne.
 18. Wspinanie bez asekuracji dopuszczalne jest tylko w przeznaczonych do tego miejscach – ścianki bulderowe. UWAGA!!! Wspinanie bez asekuracji możliwe jest tylko do poziomu pierwszych indywidualnych punktów asekuracyjnych (ekspresów) – pozycja rąk.
 19. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników ściany, w szczególności: – przeszkadzanie w asekuracji lub wspinaniu – wspinanie nad lub pod inną osobą – asekurowanie w oddaleniu od ściany.
 20. Do zmian w systemach asekuracji (liny do asekuracji górnej- wędki, stanowiska, ekspresy itp.) oraz przekręcania i oznaczania chwytów upoważniona jest wyłącznie obsługa ściany.
 21. Bezpośrednio pod ścianą powinny znajdować się wyłącznie osoby aktualnie wspinające się oraz asekurujący. Na zeskokach ścian (3 metry od jej podstawy) nie wolno zostawiać ani kłaść żadnych przedmiotów i sprzętu (zwłaszcza przyrządu asekuracyjnego, karabinka), toreb, butelek, zwiniętych lin itp. Niedopuszczalne jest też pozostawianie przyrządów asekuracyjnych wpiętych w linę.
 22. Asekurować należy bezpiecznie i skutecznie wg najlepszych zasad, oszczędzając sprzęt i wyposażenie ściany. Asekurujący podczas ubezpieczania partnera na wędce powinien stać co najmniej 2 m wstecz i nieco w bok od punktu przyłożenia liny. Na linie asekuracyjnej za przyrządem należy zawiązać węzeł zabezpieczający. Asekurujący powinien „spotować” prowadzącego przed wpięciem się do pierwszego punktu asekuracyjnego. Asekurować należy z rozwagą i bez niebezpiecznego luzu na linie!
 23. Wspinacze są zobowiązani do używania wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie, posiadającego atest (UIAA, CE, DIN).
 24. Zabrania się zbyt szybkiego opuszczania wspinaczy zjeżdżających pod ścianę.
 25. Podczas wspinania z dolną asekuracją wspinający się zobowiązany jest do wpinania się do wszystkich punktów asekuracyjnych (przeloty, spity) będących w linii pokonywanej drogi wspinaczkowej. Zabrania się odwiązywania liny od uprzęży przy stanowisku zjazdowym oraz innych stałych punktach asekuracyjnych.
 26. Nigdy nie należy wpinać dwóch lin w jeden karabinek w ekspresach i w karabinkach wpiętych do punktu asekuracyjnego! Tak samo niedopuszczalne jest wpinanie dwóch lin na raz do jednego układu indywidualnej asekuracji górnej. Grozi to zerwaniem liny!
 27. Liny używane do asekuracji powinny być mocowane zawsze za pomocą karabinka (układ indywidualnej asekuracji górnej) lub ekspresu (w punktach asekuracyjnych).
 28. Mocowanie liny w stanowisku asekuracyjnym pośrednim lub dolnym z użyciem do tego celu pętli z taśmy lub liny (stanowiska samonastawne z dwóch punktów asekuracyjnych przewidzianych do tego celu na powierzchni ściany wspinaczkowej) zawsze wymaga zastosowania karabinka zakręcanego! Przełożenie liny bezpośrednio przez pętlę (bez karabinka) grozi zerwaniem liny lub pętli!
 29. Podczas wspinania zabronione jest chwytanie się spitów.
 30. Nie wolno zakręcać karabinków stanowiskowych pod obciążeniem. Przed rozpoczęciem zjazdu należy sprawdzić czy karabinek jest zakręcony.
 31. Zabronione jest huśtanie się na linach, wciąganie po linach do góry oraz inne wykorzystanie sprzętu i urządzeń na hali niezgodne z ich prawidłowym przeznaczeniem.
 32. Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje wspinający się są zobowiązani zgłaszać dyżurnemu operatorowi.
 33. Zabrania się wspinaczki z biżuterią.
 34. Wszyscy wspinacze, niezależnie od trudności robionych dróg mają na terenie obiektu te same prawa.
 35. Zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt na teren obiektu.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA – MODUŁY AUTOASEKURACJI TRUBLUE

 1. Przed pierwszą próbą użycia autoasekuracji TruBlue bezwzględnie zgłoś się do obsługi ścianki w celu przejścia szkolenia z obsługi modułów autoasekuracji TruBlue.
 2. Z przyrządów autoasekuracji TruBlue mogą korzystać samodzielnie jedynie wyszkolone z obsługi TruBlue. Osoby powyżej 8-go roku życia mogą korzystać z Trublue po decyzji obsługi ścianki, która stwierdza czy dana osoba może wykonywać to samodzielnie. W przypadku osób poniżej 8-go roku życia obsługą autoasekuracji, w tym w szczególności wpinaniem i wypinaniem karabinka do uprzęży, zajmuje się towarzysząca im i odpowiednio przeszkolona osoba pełnoletnia lub obsługa ścianki.
 3. Przed rozpoczęciem wspinaczki należy sprawdzić czy urządzenie zwija taśmę asekurującą lekko za nią pociągając. Wyciągnięta taśma powinna zwinąć się samoczynnie. Jeśli tak się nie stanie, nie można rozpoczynać wspinaczki, a problem należy zgłosić niezwłocznie obsłudze.
 4. Karabinek otwiera się poprzez podniesienie, rotację nakrętki i naciśnięcie ramienia zamka. Karabinek TruBlue wpina się w ucho asekuracyjne uprzęży (tzw. łącznik) lub w oba ucha asekuracyjne w przypadku uprzęży pełnych. Każdorazowo przed rozpoczęciem wspinania należy dwukrotnie sprawdzić czy ramię zamka jest poprawnie zamknięte i zabezpieczone.
 5. Nigdy nie należy wspinać się powyżej lub w bok od linii asekuracji urządzenia TruBlue.
 6. Przed zjazdem należy upewnić się, że strefa zjazdu jest wolna od przeszkód i innych osób. Zjazd zawsze powinien odbywać się stopami w dół. W czasie zjazdu należy lekko odpychać się nogami od ściany.

PROWADZENIE SZKOLEŃ WSPINACZKOWYCH NA TERENIE ARENY WSPINACZKOWEJ WGÓRĘ

 1. Do prowadzenia szkoleń i treningów wspinaczkowych na terenie Ściany uprawnieni są pracownicy ściany (instruktorzy dyżurni), oraz instruktorzy zewnętrzni, po wpisaniu na listę instruktorów uprawnionych do szkolenia na Arenie Wspinaczkowej Wgórę.